August

Let's meet!

Personuppgiftspolicy

DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN

Den personliga integriteten är viktig för oss och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, leverantörer, anställda och andra förser oss med. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Den här policyn gäller för alla bolag inom Summer Season-gruppen.

FÖR VEM GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy gäller för kund, leverantör, deltagare i event eller utbildning, konsult, samarbetspartner och besökare. Den gäller även användandet av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto eller ett telefonnummer.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som deltar på våra event eller av någon annan anledning besöker oss. Som personuppgiftsansvarig har August ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning.

SÅ SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på samtliga datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. De personuppgifter som finns på papper i pärmar och dylikt förvaras i låsta utrymmen.

SÅ SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder, leverantörer, anställda och deltagare vid event. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

DET HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till. Vi kan använda dina uppgifter till bland annat följande ändamål:

För att ge dig en god service: Vid deltagande i event och utbildningar

För att ge dig relevant information: Utskick i form av inbjudningar till event hos något av våra bolag.

DE HÄR KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av oss och i förekommande fall de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för oss. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
  • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
  • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

VILL DU VETA MER?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt ovan kan du kontakta din kontaktperson hos oss via e-post eller telefon.